Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Oba przedstawione powyżej terminy, obco brzmiące zapewne dla części mieszkańców naszej Gminy, są podstawą całego przykrego zamieszania z projektem elektrowni wiatrowych, którego wszyscy jesteśmy teraz świadkami.

Planowanie przestrzenne na poziomie gminnym, to jedno z podstawowych zadań własnych gminy, do którego realizacji zobowiązuje gminy ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania gminy w zakresie kształtowania polityki przestrzennej skonkretyzowane zostały w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej postanowieniami każda gmina zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia podstawowego aktu prawnego określającego politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, czyli właśnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina opracowuje studium dla obszaru w zawartego w jej granicach administracyjnych. Studium składa się z:

  1. części tekstowej, opisującej istniejące w gminie uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki rozwoju przestrzennego, oraz z
  2. załącznika graficznego obrazującego podstawowe treści opisane wcześniej w części tekstowej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stanowi aktu prawa miejscowego. Co to znaczy przekładając z polskiego na nasze? Otóż na podstawie jego ustaleń nie może zostać wydana jakakolwiek decyzja administracyjna, w tym także decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Studium nie pozostaje jednak bez znaczenia, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania. Zatem – studium poprzedza plany zagospodarowania dla całej gminy. Dotyczy wszystkich terenów w gminie i wszystkich jej mieszkańców.

Studium jest zatem aktem gminy, który ogólnie określa kierunki zagospodarowania terenu, które konkretyzowane są w poszczególnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, tworzonych dla poszczególnych obszarów gminy. Postanowienia miejscowego zagospodarowania przestrzennego, nie mogą zatem pozostawać w sprzeczności z ustaleniami studium przewidzianego dla danego obszaru.

Aktualnie w naszej Gminie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2004 r. W tekście studium znaleźć możemy wiele odniesień podkreślających wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze Gminy, nie wspominając już o wprost wyrażonym stwierdzeniu: „Podobnie jak w przypadku turystyki, walory przyrodnicze stanowią dla mieszkańców aglomeracji zachętę do osiedlenia się na obszarach zapewniających wyższy komfort zamieszkania.”

Czyż zatem jego autorzy nie przeczą sami sobie? Jak widać, doskonale rozpoznali podstawowe atuty naszej Gminy, które stanowiły i wciąż stanowią najważniejszy czynnik, dla którego tak wielu decyduje się, aby zamieszkać na jej terenie. Niestety w dniu 17 marca 2010 r. uchwałą podjętą jednoosobowo przez pełniącego wówczas funkcję Rady Gminy Przywidz, wprowadzono do studium zmiany, które umożliwiły na terenie Gminy planowanie inwestycji w postaci elektrowni wiatrowych! W ten oto sposób jedna tylko osoba zadecydowała o tak istotnym dla społeczności gminnej zagadnieniu, stawiając tym samym pod znakiem zapytania sens decyzji podjętych przez wielu z nas, którzy marzyli o osiedleniu się na terenie atrakcyjnej przyrodniczo i krajobrazowej, oazy spokoju, za którą postrzegaliśmy naszą Gminę. Czy tak łatwo mamy przekreślić nasze marzenia?

Konsekwencją zmiany stadium są prowadzone obecnie próby wprowadzenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo możliwości wprowadzenia lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zastanawiające jest, że władze zdecydowały się działać szybko, bez konsultacji społecznych. Zaniepokojenie budzą głosy, wskazujące na finansowanie przez osoby trzecie realizacji prac związanych z przygotowaniem planu i ekspertyz go popierających. Czy to właśnie tym można tłumaczyć tak lekceważącą postawę władz Gminy wobec mieszkańców? Korzyści finansowe związane z uzyskaniem możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych są z pewnością kuszące, ale czy na tyle, aby poświęcić tak rzadkie dobro, jakim jest nienaruszona przyroda?

Pamiętać należy, iż ustalenia studium, które zezwalają na lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości 450 m od stref zamieszkania, dziś dotknęły mieszkańców Piekła Górnego, Borowiny i Kierzkowa, jutro zaś mogą dotknąć także mieszkańców innych części naszej Gminy. Jeśli stanowczo nie zareagujemy teraz, późniejsze wysiłki mogą się zdać na nic.

Nie pozwólmy, by postanowienia, przyjętego (w okolicznościach mogących budzić uzasadnione wątpliwości) studium, kiedykolwiek zagrażały naszym domom i mieszkaniom oraz narażały nas i nasze rodziny na szkodliwe działania elektrowni wiatrowych. Zwróćmy się do naszych radnych, by Ci wyrazili w uchwale zmieniającej postanowienia studium stanowisko całej naszej społeczności lokalnej (nie zaś ledwie jednego jej członka) dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Gminy oraz zwiększenia minimalnej odległości potencjalnych elektrowni wiatrowych od naszych siedzib. Pamiętajmy, że największym skarbem Przywidza są niezapomniane krajobrazy oraz estetyka przyrodnicza, która na zawsze zostanie zaburzona przez realizacje planowanych elektrowni wiatrowych.

Zwróćmy się do swoich radnych z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i usuńmy z jego treści niekorzystne dla mieszkańców i walorów Gminy postanowienia przyjęte przez zaledwie jedną osobę. Pamiętajmy i przypominajmy radnym, że podstawowym celem działalności Gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. Naszej Gminy.

----------------------------------------------------------

 

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy