Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Najważniejsze ze zmian to:

  1. możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego pod warunkiem zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości
  2. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej. System Rejestrów Państwowych połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Oznacza to możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odpisy aktów urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od meldunku.

Prawo uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przysługuje osobie, której akt dotyczy, albo jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, a także organizacjom społecznym, o ile będzie to zgodne z ich celami statutowymi i będzie za tym przemawiał interes społeczny, a także organy administracji publicznej, jeżeli będzie to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Stan prawny na 7.04.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 14 (213) 14 kwietnia 2015

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy