Gmina Przywidz

Gmina Przywidz położona jest w centralnej części województwa pomorskiego (powiat gdański). Jest jedną z siedmiu gmin Powiatu Gdańskiego.

Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Przywidz.

Czytaj więcej...

Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja.

Procedurę takiej waloryzacji wprowadza art. 25 i art. 25a i art. 173 ustawy emerytalnej

Dla wysokości świadczenia emerytalnego istotne są waloryzacje kapitału początkowego, według wskaźników waloryzacji składek. Waloryzacja roczna składek polega na pomnożeniu zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek emerytalnych na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, przez wskaźnik waloryzacji, powiększona o kwotę przeprowadzonych już waloryzacji. Waloryzacja przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku.

Waloryzacja roczna kapitału początkowego na koncie osoby ubezpieczonej jest przeprowadzana z mocy ustawy i organ rentowy nie może od tego obowiązku odstąpić.

Dodatkowo, przy ustalaniu wysokości emerytury za ostatnie miesiące pracy nie stanowiące pełnego roku kalendarzowego, kwota składek na ubezpieczenie emerytalne jest waloryzowana kwartalnie (art. 25a ustawy emerytalnej).

W praktyce, w pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał roku jest dużo wyższy niż ten roczny.

W efekcie, w nowym systemie emerytalnym złożenie wniosku o emeryturę po 1 czerwca może spowodować przyznanie niższego świadczenia emerytalnego, niż gdyby wniosek o emeryturę został złożony w kwietniu lub maju.

Stan prawny na 21.04.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 16 (215) 22 kwietnia 2015

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy