Egzekucja komornicza ze świadczeń z ZFŚS

Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę.

Zakładowa działalność socjalna pracodawcy opiera się na zasadzie uznaniowości. Granice swobody przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakreśla ustawa oraz regulamin działalności socjalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki funduszu przeznaczone są na ?nansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na do?nansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Świadczenia te stanowią pomoc socjalną dla pracownika oraz jego rodziny i nie mogą być traktowane jako należności wynikające ze stosunku pracy, albowiem nie stanowią wynagrodzenia za wykonaną pracę i nie zależą od wyników pracy. Nie mogą być zatem uznane za składnik wynagrodzenia za pracę w ujęciu art. 881 § 2 k.p.c.

Reasumując, należności z ZFŚS nie podlegają egzekucji komorniczej w ramach zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Podstawa: stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 1952 z dnia 20 marca 2012 r.

Stan prawny na 7.05.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 19 (218) 13 maja 2015