Przeciwwskazania do pracy na danym stanowisku

Jeśli orzeczenie lekarskie stwierdza przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy, to po stronie pracodawcy powstanie bezwzględny zakaz dopuszczania pracownika do pracy (art. 229 § 4 k.p.). Jednocześnie w takiej sytuacji powstaje po stronie pracodawcy prawo do decydowania o kontynuacji zatrudnienia danego pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę (por. 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99)

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy – wówczas, zgodnie z art. 231 k.p. pracodawca zobowiązany jest przenieść pracownika do odpowiedniej pracy, rozumianej jako odpowiadającej stanowi zdrowia i kwalifikacjom zawodowym podwładnego.

Stan prawny na 30.05.2014 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS 23 (169) 4 czerwca 2014