Pracodawca odmawia przywrócenia do pracy

Po pierwsze, pracownik musi uzyskać klauzulę wykonalności na wyroku przywracającym go do pracy. Stosowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć w sądzie rejonowym, w którym sprawa się toczyła. Po drugie, pracownik składa ten wyrok wraz z wnioskiem egzekucyjnym do organu egzekucyjnego (sąd rejonowy w którego okręgu czynność ma być wykonana). Sąd po wysłuchaniu obu stron i ustaleniu, że pracodawca nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku, wyznaczy kolejny termin do wykonania wyroku. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi (pracodawcy), sąd na wniosek wierzyciela (pracownika) nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności. W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotnie wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych.

Należy podkreślić, iż wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie - na wypadek jej nieuiszczenia przez pracodawcę - zamianę grzywny na areszt. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy.

Stan prawny na 19.11.2013 r.

Tomasz Gryczan
IBIS nr 47 (141) 20 Listopada 2013