Człowiek - najlepsza inwestycja

O projekcie

Projekt: „Gdańska Akademia Przedsiębiorczości”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób bezrobotnych, priorytetowo traktowane będą osoby do 25 roku życia,zamieszkujących Miasto Gdańsk lub powiat gdański, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poza obszarem rolnictwa i rybołówstwa,z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoD lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Udział w projekcie to unikalne szanse na zdobycie nowoczesnej wiedzy, nabyciu nowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dobie tak szybko postępującej techniki.

Udział w projekcie to unikalne szanse na zdobycie nowoczesnej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej oraz szansa na zdobycie środków na jej otwarcie i prowadzenie co pozwoli na utworzenie miejsc pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2012 -30.06.2014 na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego. Instytucją pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie mieszkańców Miasta Gdańsk oraz powiatu gdańskiego do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia oraz dotacje.

Adresaci projektu

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym os.zarejestrowane jako bezrobotne) z terenów Miasta Gdańsk oraz Powiatu Gdańskiego (w pojęciu Kodeksu Cywilnego). Będzie to 11 mężczyzn i 14 kobiet (co najmniej 50% to 7 kobiet i 6 mężczyzn poniżej 25 roku życia, nieuczące się dziennie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poza obszarem rolnictwa i rybołówstwa, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoD lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Przyjmowanie dokumentów rozpoczyna sie 11 lutego 2013 r. od godziny 9.00

Więcej przeczytać o programie, rekrutacji, harmonogramie oraz pobrać dokumenty rekrutacyjne można na stronie efs.msg.com.pl/GAP/

Artykuł informacyjny