Łatwiej o nowy dowód

Najważniejsze ze zmian to:

  1. możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego pod warunkiem zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości
  2. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej. System Rejestrów Państwowych połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Oznacza to możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odpisy aktów urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od meldunku.

Prawo uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przysługuje osobie, której akt dotyczy, albo jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, a także organizacjom społecznym, o ile będzie to zgodne z ich celami statutowymi i będzie za tym przemawiał interes społeczny, a także organy administracji publicznej, jeżeli będzie to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Stan prawny na 7.04.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 14 (213) 14 kwietnia 2015