Poradnik konsumenta

Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów

Ustawa rozszerza obowiązki informacyjne przedsiębiorców nie tylko w przypadku zakupów internetowych. W każdym przypadku konsumenci będą musieli być jasno i rzetelnie poinformowani m.in. o danych przedsiębiorcy, wszystkich kosztach, które będą musieli ponieść, a także sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy (art. 12 ustawy o prawach konsumenta). Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na sprzedawcy.

Jeśli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych dodatkowych kosztów – konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

Dodatkowo, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca jest obowiązany przesłać powyższe informacje na piśmie, a jedynie za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku (płyta CD/DVD, pendrive, poczta elektroniczna e-mail).

Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku – tylko wówczas zawarcie umowy jest skuteczne.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Do 14 dni zwiększy się czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet, telefon) lub poza lokalem przedsiębiorcy (np. od akwizytora, na pokazie). Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się do 12 miesięcy (obecnie trzy). Ustawa wprowadzi także jednolity wzór odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta) – sprzedawca ponosi koszt najtańszego sposobu przesyłki dostępnej w swojej ofercie.

Przykład: Pani X zamówiła telefon w sklepie internetowym i moPrawo konsumenta do odstąpienia od umowygła wybrać między trzema sposobami doręczenia przesyłki: listem poleconym (8 zł), paczką (11 zł) lub kurierem (20 zł). Wybrała dostawę za pośrednictwem kuriera. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić zapłaconą cenę za telefon oraz 8 zł kosztów transportu (najtańszy dostępny środek transportu).

Nie zawsze od umowy można odstąpić – np. jeśli przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub towary są nierozłącznie połączone ze względu na swój charakter (np. paliwo wlane do samochodu).

Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar

Jedną z najistotniejszych zmian w prawach konsumenta jest możliwość wyboru między dwiema procedurami reklamacyjnymi: rękojmią albo gwarancją (jeśli została udzielona). Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sposobu składanej reklamacji poprzez np. odmowę przyjęcia reklamacji złożonej na postawie rękojmi i wskazać, iż właściwszym sposobem dochodzenia roszczenia byłaby gwarancja.

Rękojmia

Na podstawie rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji.

Gwarancja

Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca.

Ustawa zwiększa swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Nowe przepisy przywracają jednocześnie możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy. Ważne!!! – kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Nie jest wadą ?zyczną ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

Okres odpowiedzialności sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

Jeżeli wada fizyczna została przez konsumenta stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada istniała w momencie wydania rzeczy kupującemu. W tej sytuacji, przedsiębiorca, aby uchylić się od odpowiedzialności musiałby wykazać, że wada jest wynikiem nieprawidłowego zachowania konsumenta, np. użytkowanie obuwia wbrew zaleceniom producenta, zalanie telefonu komórkowego wodą, itp.

Jeśli natomiast wada powstała w okresie od 12 do 24 miesięcy od dnia wydania, wówczas nabywca powinien wykazać istnienie wady, uniemożliwiającej normalne korzystanie z rzeczy.

Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok, licząc od dnia dostrzeżenia wady.

Zasady dotyczące przyjmowania reklamacji:

  1. posiadanie paragonu nie jest niezbędne do złożenia reklamacji – paragon stanowi jeden z dowodów na zakup towaru. Innym dowodem może być wydruk z karty płatniczej lub zamówienie mailowe
  2. oryginalne opakowanie nie jest potrzebne przy składaniu reklamacji
  3. uprawniona do przyjęcia reklamacji jest każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy.

Gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący ma do wyboru albo wymianę na nowy, albo nieodpłatną naprawę. Sprzedawca nie może sobie dowolnie wybrać ani narzucić kupującemu wygodniejszego dla sklepu wariantu załatwienia reklamacji. Może się jednak zdarzyć, że naprawa albo wymiana nie są możliwe albo wymagają poniesienia nadmiernych kosztów. Jeśli sprzedawca powołuje się na takie okoliczności, to powinien o tym powiadomić kupującego i pozostawić mu swobodę podjęcia decyzji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni jest obowiązany ustosunkować się do złożonej reklamacji – brak reakcji sprzedawcy w powołanym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Stan prawny na 03.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 6 (205) z dn. 11.02.2015, 7 (206) z dn. 18.02.2015,
8 (207) z dn. 25.02.2015, 9 (208) z dn. 04.03.2015