Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika jest nieco szerszy. Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania innych danych poza wymienionymi wyżej, a także:

  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
  • numeru PESEL pracownika.

Ponadto, pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych danych osobowych niż wyżej określone, wyłącznie, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych.

Stan prawny na 4.02.2015 r.
Łukasz Sulej
IBIS nr 5 (204) z dn. 4.02.2015