Niepełnosprawność a godziny nadliczbowe

Przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych wprowadzają skrócone dobowe i tygodniowe normy czasu pracy dla tych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Są to normy czasu pracy wyznaczające „pełny” jego wymiar dla tych grup zatrudnionych – por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., III ZP 6/00.

Jednocześnie art. 16 powołanej ustawy stanowi, iż na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania proflaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi zgodę na nie stosowanie ograniczeń, wynikających z art. 15 ustawy.

Dla osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które otrzymały zgodę lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych, nadal pełnym wymiarem czasu pracy jest 7 godzinna norma dobowa. Praca w 8 i następnej godzinie powoduje konieczność wypłaty normalnego wynagrodzenia oraz dodatku określonego w art. 151 1 k.p.

Stan prawny na 19.11.2014 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 47 (193) z dnia 19.11.2014