Choroba zawodowa

Cz. 1

Za chorobę zawodową uważa się taką, która została wymieniona w wykazie chorób zawodowych zamieszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. t.j. z 2013, poz. 1367). Niedopuszczalne jest zatem stwierdzenie choroby zawodowej spoza rządowej listy pomimo istnienia związku przyczynowo-skutkowego między chorobą pracownika, a środowiskiem pracy. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 maja 2007 r. (II OSK 127/07, LEX nr 342633).

Fakt wystąpienia choroby zawodowej stwierdza się na podstawie oceny warunków pracy w związku z działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej „narażeniem zawodowym”. (art. 235 1 Kodeksu pracy)

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych (art. 235 2 Kodeksu pracy).

Praca w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia wynikających z obiektywnych okoliczności jest prawem dozwolona i może być rekompensowana poprzez skrócenie czasu pracy bądź obniżeniem wieku emerytalnego, a pracodawcy, zatrudniającemu pracownika w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, nie można - wyłącznie na tej podstawie - przypisać bezprawności zachowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004r., II UK 452/03)

Cz. 2

Aby choroba została uznana za zawodową, konieczne jest ustalenie związku między chorobą a warunkami pracy.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje pracodawca, lekarz, pracownik podejrzewający zaistnienie choroby zawodowej, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, którego właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kompletuje niezbędną dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia poszkodowanego pracownika, sporządza ocenę narażenia zawodowego oraz kieruje pracownika na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania.

Do orzekania w zakresie chorób zawodowych uprawniony jest lekarz spełniający wskazane wymagania kwalifikacyjne, zatrudniony w określonych jednostkach orzeczniczych (np. poradnie i oddziały chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy). W procedurze orzekania o chorobie zawodowej przewidziany jest tryb dwóch instancji, z możliwością odwołania od orzeczenia I instancji.

Po zakończonym postępowaniu, właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o zasadności lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, oraz oceny narażenia pracownika.

Maria Szwajkiewicz
Dział Prawny RG NSZZ :Solidarność” w Gdańsku
(stan prawny na dzień 24.09.2014r.)

IBIS nr 38 (184) 17.09.2014
IBIS nr 39 (185) 24.09.2014