Czy nowy pracodawca może przyjąć pracownika z zaległym urlopem wypoczynkowym?

W przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 par. 1 k.p.). Jeżeli zatem przeniesienie pracownika wiąże się z rozwiązaniem z nim umowy o pracę przez dotychczasowego pracodawcę i nawiązanie kolejnego stosunku pracy z nowym pracodawcą, co do zasady dotychczasowy pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany do dnia rozwiązania stosunku pracy urlop (w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia).

Możliwe jest jednak, że nowy pracodawca „przejmując” obowiązek poprzedniego pracodawcy do udzielenia urlopu wypoczynkowego zmierza do zapewnienia pracownikowi prawa do wypoczynku w pełnym wymiarze.

Przyjmując zatem, że takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami prawa pracy oraz że jest dla pracownika korzystne, a ponadto dokonywane jest na jego wniosek i za jego zgodą, uzasadniona wydaje się teza, że dopuszczalne będzie zawarcie umowy pomiędzy pracownikiem, dotychczasowym i nowym pracodawcą, na podstawie której strony wyraźnie uzgodnią przyjęcie tego rozwiązania, bez konieczności wypłaty ekwiwalentu. Takie rozwiązanie przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada 1980 r. (I PRN 124/80).

Stan prawny na 25.06.2013 r.

Maria Szwajkiewicz
IBIS
nr 26 (120) 26 czerwca 2013