Podwyżka płac dla Wójta Gminy!

Niemożliwe? A jednak! Znając uwielbienie panujące wśród naszych Radnych dla Wójta Gminy, Wójt otrzyma podwyżkę płac brutto z kwoty 8.680 zł do kwoty 9.710 zł! O wzroście wynagrodzenia Radni zadecydują na XXVIII sesji, która odbędzie się w GOK 29 czerwca o godz. 16.00.

Czym sobie Gmina zasłużyła na posiadanie tak drogocennego Wójta? Otóż tym... że jest! Pozostałe uzasadnienia wnioskodawców (właśnie, kogo, chyba samej zainteresowanej) to opis normalnej działalności, wynikających z podstawowych obowiązków służbowych, za którą 8.680 zł to i tak za dużo a sukcesy... to promocja swojej własnej osoby w plebiscycie na Kobietę Sukcesu zorganizowanym przez lokalny dwutygodnik Twój Wieczór. Sukces byłby większy i wartościowszy, gdyby papierowy jego wymiar przedkładał się na realia. A te mówią same za siebie: 2 razy wzywana telewizja TVN24, wielokrotnie radio, prasa a dlaczego? Dlatego, że „Kobieta Sukcesu” nie licząc się z mieszkańcami funduje im co chwila swoje eksperymenty, za które muszą sami płacić i do tego włącza do nich jeszcze nasze dzieci? A ile jest inwestycji rozpoczętych a nie skończonych? Ile pieniędzy zostało przez to wyrzuconych w błoto? Długi Gminy będą coraz szybciej rosły! Dlaczego wprowadza w błąd opinię społeczną przekazując co chwila sprzeczne wiadomości? Dlaczego mieszkańcy często patrzą na siebie wilkiem? Dlaczego przytłaczająca większość jej Komitetu Wyborczego jest obecnie w opozycji? Dlaczego przeprowadza się w ciągu 2,5 roku drugie(!) referendum o odwołanie Wójta? Czy te wszystkie „sukcesy” uzasadniają podwyżkę aż o 1030 zł? Przecież za tą kwotę wielu naszych mieszkańców musi przez miesiąc utrzymać całą rodzinę! I te ciągłe obietnice...

Panie i Panowie Radni!

To Wy przekazując sporo swych uprawnień Wójtowi, brakiem należytej kontroli oraz pozwalając na ten typ zarządzania naszą Gminą przyjmujecie na siebie współodpowiedzialność za wszystkie negatywne efekty rządów Wójta Gminy. Rozważcie zatem, czy godząc się na tak znaczną i niczym nie uzasadnioną podwyżkę płacy Wójta, poprawiacie swój wizerunek wśród mieszkańców zwłaszcza, że dotychczasowe wynagrodzenie w kwocie 8.680 zł jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Tekst propozycji uchwały Rady Gminy dot. Podwyżki płac Wójta Gminy Przywidz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYWIDZ
z dnia

w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398) Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne za pracę Wójta Gminy Przywidz Bożeny Mielewczyk-Zawady w łącznej wysokości: 9.710 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziesięć zł), obejmujące następujące składniki:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.000 zł (słownie pięć tysięcy zł)
- dodatek funkcyjny w kwocie: 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł)
- dodatek specjalny w wysokości 30% liczony od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 2.010 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć zł)
- dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)

§2.

Traci moc uchwała Nr XVII/168/08 Rady Gminy Przywidz z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2009 roku

Uzasadnienie

Wynagrodzenie wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398). Na wynagrodzenie składa się:

  • płaca zasadnicza, zgodnie z tabelą - 4.200 - 5.900 zł
  • dodatek funkcyjny - maksymalnie - 1.900 zł
  • dodatek specjalny - co najmniej 20% i nieprzekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Aktualnie wynagrodzenie Wójta Gminy Przywidz wynosi:

płaca zasadnicza - 4.400 zł
dodatek funkcyjny - 1.600 zł
dodatek specjalny - 1800 zł
dodatek za staż - 880 zł
Łącznie - 8.680 zł

Zaproponowane w niniejszej uchwale zwiększenie wynagrodzenia Wójta Gminy stanowi łączne wynagrodzenie w kwocie 9.710 zł brutto miesięcznie.

Wzrost wynagrodzenia uzasadnia zarówno zakres wykonywanych obowiązków jak i specyfika Gminy.

Gospodarując budżetem Wójt realizuje zadania Gminy wynikające z obowiązujących przepisów Wielość realizowanych zadań i ograniczone środki budżetowe nakładają na Wójta dodatkowe obowiązki w zakresie pozyskiwania środków z innych źródeł. W bieżącym roku z inicjatywy Pani Wójt złożone zostały wnioski o pozyskanie środków z funduszy UE. W chwili obecnej jeden z wniosków na kwotę 3.333.010,42 zł zyskał pozytywną ocenę co oznacza, że Gmina uzyska na jego realizację kwotę 1.832.336,12 zł.

Jest jedną z laureatek plebiscytu „Kobieta Sukcesu 2009”, po bardzo wnikliwej analizie Kapituły Plebiscytu kandydatek do tego tytułu. Kapituła uznała, że Wójt Gminy Przywidz legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, od gospodarki przez kulturę i naukę aż po sport. Sukcesywnie przyczynia się do zapewnienia mieszkańcom coraz lepszych warunków życia . Dzięki Jej usilnym działaniom dokonano min.:

  • remontu nawierzchni asfaltowej drogi w Pomlewie,
  • kontynuowano budowę chodników w Przywidzu,
  • wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do pomieszczeń GOPS oraz zakupiono samochód dla osób niepełnosprawnych.
  • zaadaptowano pomieszczenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze.
  • wykonano otwór awaryjny nr 2 oraz urządzenia do poboru wody w Koziej Górze.

W 2009 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła pięciomiesięczną kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2005-2008 . Kontrola nie wykazała uchybień powodujących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto Pani Wójt poświęca nadal wiele energii na realizację coraz to nowych zadań Gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców, co w pełni uzasadnia zwiększenie wynagrodzenia.

Projekt uchwały przygotowała:
Danuta Skrzeczkowska

 


Zobacz:

UWAGA!

Wójt Gminy Przywidz pod wpływem wszechobecnej krytyki oraz niezadowolenia społecznego powyższą uchwałę wycofała w dniu 26.06.2009r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej.

Jak widać głos krytyki społeczeństwa może przywołać samorządowców do właściwego zachowania. Jednakże, patrząc na historię gminną, należy cały czas spoglądać na ręce władzy, by za jakiś czas znów powyższej uchwały nie chciała, wbrew społeczeństwu, wprowadzać.