Słońce w Przywidzu

Po pochmurnych latach zawitało do naszej Gminy słońce.

Gmina Przywidz, malowniczo położona, w której jest nawet rezerwat „Wyspa na Jeziorze Przywidz” postanowiła zadbać o poprawę komfortu życia mieszkańców i wypoczynku turystów inwestując w ekologię. Skorzystają na tym nie tylko nasze portfele, ale także przyroda a przede wszystkim my sami, gdyż znacznie spadnie emisja szkodliwych gazów wydobywających się z naszych kominów.

Pomocą w realizacji, dzięki osobistym staraniom Wójta Gminy Marka Zimakowskiego, jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych) kwoty 1 559 063,43 PLN, co stanowi 75,00% kosztów kwalifikowanych projektu.

W uzasadnieniu wyboru czytamy:

„Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru projektu do dofinansowania kierując się opinią Grupy Strategicznej ds. środowiska i energetyki przyjaznej środowisku (OP 5), która, rekomendując projekt do realizacji, stwierdziła m.in., iż: założenia i cele projektu nawiązują do przesłanek realizacji i celów Osi Priorytetowej 5 i Działania 5.4., zaś opis projektu wskazuje na potrzebę jego realizacji. Udział w przedsięwzięciu instytucji partnerskiej (Fundacja 'Instytut Aktywizacji Regionów') jest uzasadniony z punktu widzenia zakładanych efektów projektu, zaś poziom współfinansowania przez partnera wynosi ponad 20% wkładu krajowego. Projekt wykorzystuje instrument elastyczności (akcja edukacyjno-informacyjna dla uczniów), a efekty działań finansowanych w jego ramach mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów projektu.”

Całkowita wartość projektu to: 2 221 360,85 PLN, koszty kwalifikowane - 2 078 751,25 PLN, koszty niekwalifikowane - 142 609,60 PLN.

----------------------------------

Pobierz: