Następne dofinansowanie!

Gmina Przywidz otrzymała następne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Przywidzu, z natury słuszna, była prowadzona jedynie z funduszy własnych, bez zapewnienia środków zewnętrznych. Było to jednym z zarzutów, jakie doprowadziły do referendum, i odwołania byłej Wójt. A koszt rozbudowy jest niemały i wynosi 2.024.456,23 zł (w tym koszty kwalifikowane 2.024.156,23 zł).

Wójt Marek Zimakowski, już od pierwszego dnia urzędowania, postawił sobie za cel, aby choć w kilku procentach zmniejszyć tą kwotę obciążającą nasz budżet i rozpoczął starania o pozyskanie na ten cel dofinansowania. Dla sporego grona mieszkańców cel ten, z każdym dniem stawał się coraz bardziej nierealny do spełnienia, gdyż rozbudowa już zakończona, wstęgi przecięte, rok szkolny w toku. A jednak upór Wójta doprowadził do przyznania dofinansowania w kwocie 485.190,25 zł, i stanowiącej nie więcej niż 23,97 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Czy kwota dofinansowania w wysokości 485.190,25 zł to dużo czy mało? Można ją porównać do kosztu 528.341,55 zł, które zostały wydane w 2008 roku na remontu drogi Pomlewo – Kozi Gród długości 908 m, i który był prowadzony przez ówczesną Wójt tylko z własnych środków Gminy.