Natura 2000

Czy „Natura 2000” w Gminie Przywidz to prawda czy fałsz? Pytanie nie jest pozbawione sensu w świetle ostatnich decyzji.

Czym jest Natura 2000?

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Budowę wspólnych ram prawnych ochrony przyrody UE rozpoczęto w 1979 r., uchwalając dyrektywę 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywę ptasią) i następnie dyrektywę 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywę siedliskową). Dyrektywa ptasia ustala listę ptaków o znaczeniu wspólnotowym, określa zasady ich ochrony i zasady dopuszczalnego ich wykorzystania. Dyrektywa siedliskowa ustanawia zasady ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt o znaczeniu wspólnotowym, m.in. wskazuje na:

  1. typy siedlisk przyrodniczych (załącznik I) oraz gatunki zwierząt i roślin (załącznik II), dla których ochrony państwa członkowskie zobowiązane są wyznaczyć specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO),
  2. gatunki zwierząt i roślin, które państwa członkowskie zobowiązane są objąć ochroną ścisłą (załącznik IV).

W myśl wyżej wymienionych aktów prawa każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjające ochronie lub odtworzenie ich dobrego stanu poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.

Dotychczas na terenie woj. pomorskiego wyznaczono szereg obszarów Natura 2000, w skład których wchodzi także Przywidzki Obszar Chroniony (PLH220025).

Przywidzki Obszar Chroniony

Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. W pobliżu tego kompleksu są dwie powierzchnie satelitarne. Od południowego zachodu jest to skupienie niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, zaś od północy - śródpolne oczko przylegające do lasu. W tych niedużych zbiornikach występuje strzebla błotna. Na Jeziorze Przywidzkim jest wyspa, stanowiąca rezerwat przyrody, na półwyspie zaś jest grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach są kamienne kurhany. Między dwoma jeziorami znajdują się bogate florystycznie łąki pełnikowe.

Czynna ochrona

Zgodnie z uchwałą Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim, na obszarach chronionego krajobrazu, są podejmowane różne działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych. Zobacz jakie

Czego nie wolno robić na obszarach chronionych

Na obszarach chronionego krajobrazu są wprowadzone różne zakazy. Zobacz jakie

Obowiązki

  1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.
  2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
  3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.

Zagrożenia w Przywidzkim Obszarze Chronionym

Urząd Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 listopada 2010 roku dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV z miejscowości Szklana Góra TYLKO I WYŁĄCZNIE do słupa stacji transformatorowej w środku lasu, między jeziorami: Przywidzkim i Małym, czyli w obrębie Przywidzkiego Obszaru Chronionego (zobacz wyrys z mapy ewidencyjnej). Linia ta jest prowadzona w obrębie drogi gminnej. Linia ta nie ma dalszego ciągu i informacje mówiące, że jest to część linii do Trąbek Wlk. są dezorganizacją i celowym wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.

Spójrzmy jeszcze na załącznik graficzny nr 1 do ww. decyzji. Okazuje się, że słupa stacji transformatorowej został umieszczony w środku kompleksu działek, przy działce 123/1. Działki te zostały sprzedane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i z posiadanych informacji, właściciele nie należą do osób tuzinkowych. Rodzi to domniemanie, że doprowadzenie prądu do tych działek to wstęp do dalszych inwestycji w Przywidzkim Obszarze Chronionym, czyli naginanie i łamanie prawa.

Wspomnieć też należy, że jest to druga propozycja, gdyż pierwsza nie została zaakceptowana przez przedstawicieli Lasów Państwowych. Dodać trzeba, że kilka lat temu Rada Gminy Przywidz pozwoliła na budowę do 20 cm nad poziom ziemi, czyli tylko wygrodzenie działek.

Rodzą się więc pytania:

  1. Dlaczego nie informuje się w sposób rzetelny mieszkańców o planowanych inwestycjach w Przywidzki Obszar Chroniony?
  2. Dlaczego nie ma konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i stowarzyszeń ekologicznych?
  3. Dlaczego interes właścicieli kilku działek jest ponad interes publiczny?
  4. Jakie są plany dotyczące przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
  5. Dlaczego decyzja nosi w nazwie „inwestycja celu publicznego”, skoro w świetle map jest to tylko inwestycja do działek prywatnych i nie wypełnia definicji celów publicznych?

Pytań można by mnożyć jeszcze wiele, lecz te są najbardziej istotne. Wiele osób jest żywo zainteresowane ochroną przyrody i oczekują, za naszym pośrednictwem, odpowiedzi z Urzędu Gminy na powyższe pytania, gdyż nie wolno nam postępować, że „po nas to choćby potop”.

Z ostatnich chwili:
Dziś, tj. 23.11.2011 r. wystąpiono w Energa-Operator o realizację inwestycji.