Urlop okolicznościowy jest udzielany przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika, w wymiarze określonym przepisami.

Ograniczanie udziału w związkach zawodowych wyłącznie do pracowników zatrudnionych na etacie jest sprzeczne z konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca br. (sygn. akt – K 1/13).

Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, zaistniałe w miejscu świadczenia pracy i w czasie na nią przeznaczonym będzie wypadkiem przy pracy.

Z dniem 1 maja br weszły w życie zmiany, które pozwolą w niektórych przypadkach zwiększyć wysokość otrzymywanych emerytur

Jeśli zakład pracy tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłaca pracownikom wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne – to czy świadczenia te podlegają egzekucji komorniczej?

Niezłożenie w terminie rocznego zeznania podatkowego stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Istnieje sposób uwolnienia się od tego ryzyka.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy