Niezłożenie w terminie rocznego zeznania podatkowego stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Istnieje sposób uwolnienia się od tego ryzyka.

Rozwiązaniem dla spóźnialskich może być złożenie wraz z opóźnionym zeznaniem zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego. Takie zawiadomienie, zwane czynnym żalem, polega na zwięzłym opisaniu popełnionego czynu wraz z podaniem przyczyny jego popełnienia. Jego złożenie wyklucza karalność wspomnianego wykroczenia. Zawiadomienie będzie jednak skuteczne tylko do momentu, kiedy urząd nie uzyska udokumentowanej wiadomości o niezłożeniu zeznania w  terminie z innego źródła. Trudno zakładać, aby taką wiadomość można było uzyskać w ciągu kilku dni od terminu złożenia zeznania, gdyż zeznanie może zostać nadane pocztą. Należy jednak uwzględnić, iż złożenie zeznania podatkowego z czynnym żalem z większym opóźnieniem naraża na możliwość poniesienia kary. Zawiadomienie powinno być złożone w formie pisemnej albo przekazane ustnie do protokołu.

Stan prawny na 6.05.2015 r.
Łukasz Sulej
IBIS nr 18 (217) 6 maja 2015

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy