Jeśli zakład pracy tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłaca pracownikom wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne – to czy świadczenia te podlegają egzekucji komorniczej?

Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy w przypadku egzekucji należy je traktować tak jak wynagrodzenie za pracę.

Zakładowa działalność socjalna pracodawcy opiera się na zasadzie uznaniowości. Granice swobody przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakreśla ustawa oraz regulamin działalności socjalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki funduszu przeznaczone są na ?nansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na do?nansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Świadczenia te stanowią pomoc socjalną dla pracownika oraz jego rodziny i nie mogą być traktowane jako należności wynikające ze stosunku pracy, albowiem nie stanowią wynagrodzenia za wykonaną pracę i nie zależą od wyników pracy. Nie mogą być zatem uznane za składnik wynagrodzenia za pracę w ujęciu art. 881 § 2 k.p.c.

Reasumując, należności z ZFŚS nie podlegają egzekucji komorniczej w ramach zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Podstawa: stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 1952 z dnia 20 marca 2012 r.

Stan prawny na 7.05.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
IBIS nr 19 (218) 13 maja 2015

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy