Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta tj. 25 grudnia 2014 r. konsumenci zyskali jeszcze większą ochronę swoich praw, zwłaszcza kupujący poza lokalem przedsiębiorcy oraz w sieci internetowej.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

- Czy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców otrzyma dwie odprawy emerytalne?

Za szkody poniesione z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez organizatora imprezy turystycznej klientowi należy się odszkodowanie. Istnieją jednak od tej zasady znaczne wyjątki.

Jako forma świadczeń opiekuńczych, przysługujący osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W odróżnieniu od świadczeń pielęgnacyjnych, niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki może powstać w wieku dorosłym – będzie zatem dotyczyć niepełnosprawnych rodziców, małżonka etc.

Instrumentem wspierającym rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych są świadczenia opiekuńcze – świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy