Wykonywanie w okresie zimowym pracy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami ze strony pracodawcy.

Działalność konkurencyjna to podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej formy wykonywania zawodu, a wolność w tym zakresie jest gwarantowana konstytucyjnie. Wyjątki w tym zakresie może jednak określić ustawa i w pewnym sensie takim wyjątkiem są przepisy kodeksu pracy o zakazie konkurencji.

W związku z praktyką pobierania w zastaw dowodu osobistego należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Przykład: ZUS odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ubezpieczony odwołał się do sądu I instancji. W odpowiedzi na pozew organ rentowy wniósł o jego odrzucenie, gdyż ubezpieczony wcześniej nie skorzystał z prawa wniesienia sprzeciwu od orzeczenia do lekarza orzecznika. Powołał się przy tym na art. 477 § 3 kodeksu postępowania cywilnego.

  1. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
  2. pracownik o tak orzeczonej niepełnosprawności nie może być zatrudniany w porze nocnej i w nadgodzinach

(art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Okresy rolne – jako okresy uzupełniające, mogą być doliczane do stażu ogólnego (okresów składkowych i nieskładkowych) również dla ubezpieczonych ubiegających się o emeryturę w wieku obniżonym z tytułu pracy w szczególnych warunkach (art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy