Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i nie zgadza się z przyczyną wypowiedzenia wskazaną przez pracodawcę. Czy może domagać się przed sądem pracy wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia?

Co jest dopuszczalne w zakresie utrwalania i upowszechniania wizerunku osób i miejsc?

Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu związanego z ważnymi wydarzeniami w życiu osobistym i rodzinnym pracownika, takimi jak: ślub, urodzenie dziecka.

Przegraną fiskusa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończyła się sprawa o opodatkowanie imprez integracyjnych (wyrok z dn. 30 września 2014 r., II FSK 2353/12).

Osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym musi zgłosić do NFZ członków swojej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Za chorobę zawodową uważa się taką, która została wymieniona w wykazie chorób zawodowych zamieszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. t.j. z 2013, poz. 1367).

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy