Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uznają zdarzenie, które jednocześnie spełnia następujące kryteria: jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć oraz pozostaje w związku z pracą.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Zlecenie jest oparte na wzajemnym zaufaniu. Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie.

Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego etatu, biorąc za podstawę pełny przysługujący mu wymiar urlopu (art. 154§ 2 kodeksu pracy).

Co do zasady osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i pobierająca zasiłek dla bezrobotnym nie może w ogóle dorabiać.

Urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu.

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy