Pracownik skorzystał z programu dobrowolnych odejść w związku z trudnościami ekonomicznymi zakładu pracy i z tego tytułu otrzymał odprawę w ramach zwolnień grupowych. W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę strony uzgodniły, iż odprawa z tytułu zwolnień grupowych wyczerpuje roszczenia pracownika związane z ustaniem stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik nabył prawo do emerytury. Czy w tej sytuacji pracownikowi należy się odprawa emerytalna?

Co do zasady, od dnia ogłoszenia upadłości wykluczone jest zaspokajanie wierzycieli upadłościowych na drodze postępowania egzekucyjnego – tak sądowego, jak i administracyjnego. Stanowi o tym art. 146 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek zwalniania pracowników z pracy na czas ich udziału w posiedzeniach gremiów związkowych.

Gdy osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę nie może wykazać wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, może starać się o jego uzupełnienie przez zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na pracodawcę, zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, obowiązek utworzenia funduszu świadczeń socjalnych.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pracodawcy często podejmują decyzję o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy fnansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy kwoty tych świadczeń mogą być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy