Na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co do zasady, nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy na czas określony. Wyjątek od tej reguły stanowi przepis art. 33 k.p. Przyjmuje on, iż przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Jeżeli pracownik domagał się przywrócenia do pracy i prawomocny wyrok sądu jest dla niego korzystny, to z chwilą zgłoszenia przez tego pracownika gotowości do podjęcia pracy (w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy), pracodawca ma obowiązek odnowić stosunek pracy o dotychczasowej treści. W przypadku odmowy pracodawcy przywrócenia do pracy pracownika na poprzednich warunkach, istnieje możliwość zastosowania procedury mającej na celu wymuszenie na nim wykonania orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega dodatkowo kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet?

Co zrobić, gdy komornik zajmie należności z tytułu umowy zlecenia w całości?

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy