Ochrona ścisła jest rzadko stosowana w naszych rezerwatach. W Polsce, w 1995 r., zaledwie 4% powierzchni wszystkich rezerwatów podlegało ścisłej ochronie.

 

Rezerwat przyrody „Wyspa na jeziorze Przywidz” został utworzony w 1954 r. na podstawie Zarządzenia nr 50 Ministra Leśnictwa z dnia 11 marca 1954 r. (Monitor Polski A-30, poz. 445) i uznany za rezerwat krajobrazowy, w którym cała powierzchnia podlega ochronie ścisłej. Celem jego utworzenia było zachowanie, ze względów dydaktycznych i społecznych, malowniczo położonej na jeziorze wyspy porosłej lasem bukowo-dębowym, posiadającym cechy zespołu naturalnego.

28 grudnia 2006 r. Wojewoda Pomorski wydał Rozporządzenie Nr 95/06 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz”.

Wyspa - rezerwat znajduje się w zachodniej części Jeziora Przywidzkiego, ok. 1 km na wschód od miejscowości Przywidz na terenie Lasów Państwowych nadleśnictwa Kolbudy, obręb Jodłowno, leśnictwo Przywidz. Zajmuje teren całej wyspy o powierzchni 4,55 ha. Granice rezerwatu przebiegają wzdłuż brzegów wyspy otoczonej wodami Jeziora Przywidzkiego.

Według podziału fizjograficznego Polski rezerwat leży w mezoregionie Pojezierze Kaszubskie. Z kolei wg podziału geobotaniczno-regionalnego znajduje się w Krainie Pojezierzy środkowopomorskich, w Okręgu Pojezierza Kaszubskiego i Podokręgu Wzniesienia Wieżycy.

Jezioro położone jest na wysokości 187 m n.p.m. Wyspa wznosi się nad poziom jeziora 15-20 metrów i ma formę wielbłądziego grzbietu. Najwyżej położona jest jej zachodnia i środkowa część. Stoki północne i zachodnie są dość strome, natomiast stoki południowe i wschodnie względnie łagodne.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 81 gatunków roślin kwiatowych i paprotników.

Flora rezerwatu charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności. Zanotowano tu zaledwie 2 gatunki antropofitów: Czeremcha amerykańska i Świerk pospolity, które występują w rezerwacie zupełnie sporadycznie.

Ponadto występuje tu 11 gatunków zaliczanych do grupy roślin tzw. szczególnej troski, w tym 2 podlegające ochronie ścisłej, 5 ochronie częściowej oraz 5 o różnym stopniu zagrożenia w regionie gdańskim.

Niektóre drzewa osiągają tu wiek ponad 180 lat. Szczególnie cenną cechą ekosystemów leśnych rezerwatu są liczne, obumierające oraz martwe drzewa w postaci złomów i powalonych drzew, znajdujące się na różnych etapach biologicznego rozkładu. Przyczyniają się wydatnie do wzrostu różnorodności gatunkowej różnych grup organizmów, m.in.: mszaków, grzybów, zwierząt bezkręgowych i mikroorganizmów. Powoduje to odtwarzanie się cech pierwotnego ekosystemu leśnego.

Wyspa na jeziorze Przywidz

 

----------------------------------------------------------

 

Menu

sport250

Praktyka lekarska

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Kinga

Biżuteria Kingi Jancelewicz

Polecamy